ogólne balangi proza drugs giełda audio/video helpdesk carpooling clubbing.pl

Ośrodki terapii dla uzależnionych

autor treść posta
Miasto: Michałowice
Na forum od: 2008-04-15
Postów: 552
Brzechwa ĸlamie. Szuwarek to zdrajca!
Moher factor: 9.11
druid.wilk 2008-05-20 17:43
Wtorek, #1
83.6.39.14
coś dla niektórych z nas(może większości z nas...)

• Oddział Terapii dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi
Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
44-100 Gliwice woj. śląskie, ul. Dębowa 5 , tel: 032-2703758
Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi


• 2.
Oddział terapii uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi
Szpital im. dr J. Babinskiego
91-229 Łódź woj. łódzkie, ul. Aleksandrowska 159 , tel: 042-6529639
Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi• 3.
Pododdział terapii dla uzależnionych od substancji psychotropowych i z zaburzeniami psychicznymi (diagnoza podwójna)
NZOZ Klinika "Ars Medical"
64-920 Piła woj. wielkopolskie, ul. Wojska Polskiego 43 , tel: 067-2125390
Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi• Całodobowy oddział rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Dworek"
66-200 Nowy Dworek woj. lubuskie, ul. 46 , tel: 068-3811091
Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

Miasto: Michałowice
Na forum od: 2008-04-15
Postów: 552
Brzechwa ĸlamie. Szuwarek to zdrajca!
Moher factor: 9.11
druid.wilk 2008-05-20 17:48
Wtorek, #2
83.6.39.14

a tu macie ciekawy opis przypadku
bardziej czytelną wersję mogę wysłać na maila jak coś
Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (supl. 1/20): 88–90
Opis przypadku
Case report
W Polsce od kilku lat obserwuje siê narastaj¹cy problem
osób jednocześnie chorych na schizofreniê i nadu
¿ywaj¹cych środków psychoaktywnych, którym bardzo
trudno pomóc, zaproponowaæ terapiê. To chorzy
z tzw. „podwójn¹ diagnoz¹”.
Kathleen Sciacca, zajmuj¹ca siê pacjentami z podw
ójn¹ diagnoz¹ od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych,
dokona³a ich podzia³u na 4 typy: (1) Pacjenci z powa¿-
n¹ chorob¹ psychiczn¹ i uzale¿nieniem od substancji.
(2) Pacjenci uzale¿nieni od substancji z zaburzeniem
osobowości. (3) Pacjenci uzale¿nieni od substancji
z ostrymi objawami psychicznymi, które s¹ skutkiem
u¿ywania tych substancji, jak: halucynacje, depresja
i inne. (4) Uzale¿nienie od substancji, choroba psychiczna
i zespo³y organiczne w ró¿nych kombinacjach. Zespo-
³y organiczne mog¹ byæ rezultatem lub byæ niezale¿ne
od jej u¿ywania. Przedstawiany przez nas przypadek
dotyczy pierwszej z wymienionych grup.
U¿ywanie substancji psychoaktywnych w du¿ym
stopniu wp³ywa na przebieg schizofrenii. Pacjenci cierpi
¹cy na tê chorobê i nadu¿ywaj¹cy substancji psychoaktywnych
ujawniaj¹ mniej objawów pozytywnych
i negatywnych w porównaniu z osobami nieuzale¿nionymi.
W wywiadzie czêste sa problemy szkolne i obecno
śæ uzale¿nieñ w rodzinie [1]. U¿ywanie substancji
psychoaktywnych, szczególnie substancji stymuluj¹cych,
np. kokainy, powoduje zaostrzenie objawów schizofrenii
i znacznie pogarsza przebieg choroby [2]. Jednym
ze skutków u¿ywania substancji jest zwiêkszenie liczby
hospitalizacji [3]. U¿ywanie narkotyków zaostrza lub
zapocz¹tkowuje schizofreniê. Wielu chorych bra³o narkotyki,
aby poradziæ sobie z dysfori¹ i lêkiem. Na przyk³ad,
amfetamina poprawia³a subiektywnie samopoczucie,
redukowa³a objawy negatywne, a kanabinole powodowa
³y zaostrzenie objawów pozytywnych [4]. Osoby
chore na schizofreniê wydaj¹ siê bardziej wra¿liwe na
substancje psychoaktywne [5].
OPIS PRZYPADKU
Mê¿czyzna, lat 35, nigdy nie pracuj¹cy. Ukoñczy³
szko³ê zasadnicz¹ cukiernicz¹. Mieszka z rodzicami.
Ojciec jest zawodowym wojskowym, nigdy nie poświê-
ca³ mu uwagi. W domu dochodzi³o miêdzy nimi do bezustannych
sporów. Matka zawsze by³a czu³a, troskliwa,
opiekuñcza.
Ma m³odsz¹ siostrê, z któr¹ utrzymuje dobry kontakt.
Rodziny nie za³o¿y³. Przez kilka lat by³ w nieformalnym
Schizofrenia i uzale¿nienie od substancji psychoaktywnych
– przypadek podwójnej diagnozy
Schizophrenia and drug dependence – a case of dual diagnosis
ANNA SZ£APA-ZALEWSKA1, AGATA KUREK-RUSIN1, ANNA DZIA£AK2
Z: 1. Oddzia³u Psychosomatyki i Psychiatrii w Oświêcimiu
2. Szpitala Specjalistycznego im. Babiñskiego w Krakowie
STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przypadek podwójnej diagnozy – wspó³wystêpowania schizofrenii i uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych.
Poruszono problem trudności diagnostycznych i terapeutycznych.
Przypadek. 35-letni mê¿czyzna ze schizofreni¹, uzale¿niony od substancji psychoaktywnych.
Komentarz. Nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych przez osoby chore na schizofreniê przyspiesza pocz¹tek psychozy,
stanowi o ciê¿szym jej przebiegu, braku wspó³pracy w leczeniu, a czêsto równie¿ o oporności na leczenie farmakologiczne.
SUMMARY
Objective. A case of dual diagnosis is presented – of schizophrenia concurrent with drug dependence. The problem of diagnostic
and therapeutic difficulties is discussed.
Case. A male patient aged 35 years, with schizophrenia and drug dependence.
Commentary. Substance abuse in persons suffering from schizophrenia accelerates the onset of psychosis, and is responsible for
a more severe course of the disorder, lack of compliance in the treatment, and frequently also for the patient’s drug resistance.
S³owa kluczowe: schizofrenia / uzale¿nienie od substancji /podwójna diagnoza
Key words: schizophrenia / drug dependence / dual diagnosis
Anna Sza³apa-Zalewska, Agata Kurek-Rusin, Anna Dzia³ak
zwi¹zku, z którego ma dwie córki. Z partnerk¹ i dzieæ-
mi nie utrzymuje kontaktów.
Hospitalizowany dwa razy w oddziale detoksykacyjnym,
nastêpnie w 1995 r. po powa¿nej próbie samob
ójczej hospitalizowany z rozpoznaniem zespo³u
urojeniowego. Od ośmiu lat leczony psychiatrycznie
ambulatoryjnie, bardzo niesystematycznie. Obecnie hospitalizowany
w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii
w Oświêcimiu. Do Oddzia³u przyszed³ w towarzystwie
matki, prosi³ o przyjêcie. Zg³osi³ siê z powodu lêku, niepokoju,
bezsenności, poczucia, ¿e ludzie s¹ przeciwko
niemu, rozmawiaj¹ o nim, ¿e jest śledzony, obserwowany,
pods³uchiwany. Odczuwa³ obecnośæ w sobie drugiej
osoby, która nakazywa³a mu pope³nienie samobójstwa,
ale te¿ dyktowa³a wiersze i prowadzi³a rêkê, kiedy malowa
³. Postaæ tê nazwa³ Emethorn.
Pierwsze ostre objawy psychotyczne pojawi³y siê
w wieku 14–15 lat. By³y to halucynacje wzrokowe, s³uchowe,
czuciowe, doznania oniryczne, które interpretowa
³ urojeniowo. Odwiedza³a go postaæ zabieraj¹ca
go w przestrzeñ kosmiczn¹, gdzie czu³ siê doskonale.
Doznawa³ tam wznios³ych i nowych prze¿yæ. Trwa³o
to do 19 roku ¿ycia. Kiedy nagle objawy ust¹pi³y zacz¹³
odczuwaæ pustkê, smutek. Rozpocz¹³ wtedy eksperymenty
ze środkami halucynogennymi, które pozwala³y
mu wróciæ do utraconych prze¿yæ.U¿ywa³ marihuany,
amfetaminy, grzybków halucynogennych. Czêsto robi³
to w sposób rytualny. Przez tydzieñ pości³, stara³ siê byæ
zrelaksowany, unika³ kontaktów z ludźmi, a nastêpnie
w odpowiednim miejscu, po rytualnym obmyciu pi³ wywar
z grzybów, upuszcza³ krew. W trakcie nadu¿ywania
środków psychoaktywnych pojawi³a siê postaæ Emethorna.
Po u¿yciu narkotyków pacjent lubi³ patrzeæ w lustro,
dostrzega³ tam wiele dziwacznych postaci, by³o ich 11,
a jedenast¹ postaci¹ by³a śmieræ. Mia³ poczucie wielkiej
mocy widuj¹c śmieræ i czuj¹c w sobie Emethorna.
Objawy te pocz¹tkowo traktowane by³y tylko jako
wynik za¿ywania środków psychoaktywnych.
Pacjent zaś przez wiele lat funkcjonowa³ jako osoba
uzale¿niona. Podejmowane leczenie detoksykacyjne
i propozycje leczenia odwykowego by³y przez niego
odrzucane. Wystêpowa³y tak¿e okresy spo³ecznego wycofania,
nie wychodzi³ z domu, mia³ poczucie, ¿e ludzie
na ulicy mu zagra¿aj¹. W nocy zaś pojawia³o siê grono
postaci, które nazywa³ astralnymi. Halucynacje te powodowa
³y zupe³n¹ niemoc pacjenta, wywo³ywa³y objawy
lêkowe, mia³ poczucie, ¿e postacie te wysysaj¹ ¿yciow
¹ energiê.
Depresja, brak nadziei na przysz³ośæ, wszystko doprowadzi
³o do za¿ywania heroiny. Traktowa³ j¹ jako
element samoleczenia. Pojawi³a siê euforia, odczucie
ciep³a, zmniejszenie g³odu, zmniejszenie odczuwania
bólu. By³ to okres wspania³ego samopoczucia.
Po pewnym czasie nasili³ siê jednak g³ód, zacz¹³ coraz
bardziej podporz¹dkowywaæ swoje ¿ycie zdobywaniu
i przyjmowaniu narkotyku. Nasili³y siê równie¿
halucynacje s³uchowe, wzrokowe, prze¿ycia psychotyczne.
Mia³ wyraźne omamy imperatywne nak³aniaj¹-
ce do odebrania sobie ¿ycia. Rozpuści³ kilka substancji:
klonazepam, diazepam, heroinê i wstrzykn¹³ je sobie.
Konsekwencj¹ by³a amputacja prawej rêki na wysoko
ści ramienia i kilkutygodniowy pobyt w oddziale intensywnej
terapii.
Po próbie tej przez oko³o miesi¹c by³ hospitalizowany
psychiatrycznie, otrzymywa³ neuroleptyk, po którym
skar¿y³ siê na bardzo z³e samopoczucie, smutek, apatiê,
czu³ siê pozbawiony wa¿nego wymiaru swojego ¿ycia.
Zabrano mu prze¿ycia w zamian nie daj¹c nic. Nie mia³
motywacji do dalszego leczenia. Opowiada³, ¿e ten trudny
okres przetrwa³ dziêki Emethornowi. Myśla³, ¿e powinien
nie ¿yæ, jeśli jednak ¿yje, to po coś. Czu³ siê
wybrany, odczuwa³ moc. Wypróbowywa³ j¹ k³ad¹c siê
na tory, wchodz¹c na wysoki komin – twierdzi³, ¿e dop
óki ma w sobie Emethorna nic staæ siê mu nie mo¿e.
Od tego okresu pacjent wielokrotnie jeszcze wraca³
do narkotyków, g³ównie amfetaminy i marihuany. Z jednej
strony, aby poprawiæ nastrój, z drugiej zaś, aby wywo
³ywaæ u siebie prze¿ycia. Wszystko to podbudowywa³
literatur¹ demonologiczn¹. Przez ostatnie lata wielokrotnie
namawiany odmawia³ hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego.
W okresie zaostrzeñ twierdzi³, ¿e szpitale
psychiatryczne prowadz¹ kosmici, jakieś sekty, robi¹ eksperymenty,
ostatecznie namawiany przez mamê w czerwcu
br. trafi³ do naszego oddzia³u.
Pocz¹tkowo najwiêksz¹ trudnośæ stanowi³o zmotywowanie
pacjenta do leczenia, okresowo opuszcza³ samowolnie
oddzia³ – wraca³ w stanie upojenia alkoholowego.
Kilkakrotnie w okresach przepustek nie bra³ leków.
Starano siê opanowaæ objawy psychotyczne, zmniejszyæ
ich intensywnośæ. Powracaj¹ce halucynacje utrudnia³y
koncentracjê. Wprowadzane neuroleptyki pozbawia³y go
dotychczasowych prze¿yæ, czu³ siê wypalony i pusty.
Bardzo trudne by³y okresy obni¿onego nastroju, abulii.
Rozpoczêto spokojne, pe³ne zrozumienia i empatii rozmowy.
W spotkaniach terapeutycznych unikano analizowania
przesz³ości i koncentrowano siê na teraźniejszo
ści. Nastêpnie skupiono siê na edukacji. Poruszano
problemy zwi¹zane z zaburzeniami psychotycznymi, uzale
¿nieniem, czynnikami spustowymi i objawami ostrzegawczymi.
Rozmawiano na temat tendencji do izolowania
siê, ¿e alkohol i narkotyki u³atwiaj¹ nawi¹zywanie
kontaktu, a po odstawieniu wystêpuje regres w sferze
komunikacji. Przekonywano i zachêcano pacjenta do
ograniczania substancji psychoaktywnych, a docelowo
do utrzymania ca³kowitej abstynencji.
Edukacja i spotkania terapeutyczne sta³y siê podstaw
¹ do dalszych treningów:
– umiejêtności towarzyskich i spo³ecznych, np. pacjent
pe³ni³ funkcje w samorz¹dzie oddzia³u, organizowa³
wieczorki towarzyskie, robi³ zakupy dla innych pacjent
ów,
– umiejêtności rozwi¹zywania problemów, szczególnie
w sytuacjach wysokiego ryzyka, dotycz¹cych problem
ów miêdzyludzkich i wewn¹trzpsychicznych, zwi¹-
zanych ze stanami napiêcia, poprzedzaj¹cymi nadu
¿ywanie substancji psychoaktywnych,
Schizofrenia i uzale¿nienie od substancji psychoaktywnych – przypadek podwójnej diagnozy
– umiejêtności odmawiania w sytuacji zwi¹zanej z nadu
¿ywaniem substancji psychoaktywnych.
Wa¿nym elementem w leczeniu by³ trening radzenia
sobie z objawami choroby. Rozpoznawanie sygna-
³ów ostrzegawczych, radzenie sobie z nimi. Radzenie
sobie z objawami stale utrzymuj¹cymi siê. Ostatecznie
znacznie poprawi³o siê funkcjonowanie spo³eczne
pacjenta, ust¹pi³y ostre objawy psychotyczne, normalizacja
nastroju.
KOMENTARZ
Przypadek ten stwarza³ szereg problemów diagnostycznych
i terapeutycznych.
Pierwsze hospitalizacje zwi¹zane by³y z leczeniem
odwykowym, jednak nie przynios³y po¿¹danych skutk
ów – pacjent nie mia³ motywacji do zerwania z na-
³ogiem, narkotyki dawa³y mu mo¿liwośæ utrzymania
ci¹g³ości prze¿yæ psychotycznych. Nastêpnie hospitalizacja
w oddziale psychiatrycznym nie odnios³a skutku,
poniewa¿ leczenie neuroleptykami powodowa³o utratê
wieloletnich fascynuj¹cych prze¿yæ. Pozbawiony halucynowanych
postaci stawa³ siê depresyjny, nasila³y siê
myśli samobójcze, nie móg³ pisaæ wierszy ani malowaæ.
Odstawia³ leki, wraca³ do środków psychoaktywnych.
U osób z „podwójn¹ diagnoz¹” konieczna jest zintegrowana
terapia obu zaburzeñ równocześnie. Terapia
powinna byæ d³ugoterminowa, elastyczna, nastawiona
na zmotywowanie pacjenta do leczenia, zwiêkszaj¹ca
zdolnośæ chorych do samokontroli. Wa¿ne s¹ tak¿e
programy terapeutyczne zajmuj¹ce siê popraw¹ umiej
êtności spo³ecznych, umiejêtności rozwi¹zywania problem
ów, radzenia sobie ze stresem. Ogromn¹ rolê odgrywa
edukacja dotycz¹ca objawów ostrzegawczych
i stale utrzymuj¹cych siê. Wa¿nym elementem jest farmakoterapia,
szczególn¹ rolê odgrywaj¹ neuroleptyki
atypowe – daj¹ lepszy poziom uzyskanej poprawy, s¹
lepiej tolerowane i jest mniej nawrotów. Wa¿na jest edukacja
w zakresie stosowania neuroleptyków z informacj
¹ o konsekwencjach ³¹czenia ich z alkoholem.
Nadu¿ywanie środków psychoaktywnych przez chorych
na schizofreniê powoduje wcześniejszy pocz¹tek
psychozy, ciê¿szy przebieg, wiêksze nasilenie objawów,
brak wspó³pracy w leczeniu, czêst¹ opornośæ na neuroleptyki,
wiêcej zachowañ agresywnych i asocjalnych.
PIŚMIENNICTWO
1. Dixon L, Haas G, Weiden PJ, Sweeney, Frances AJ. Drug
abuse in schizophrenia: clinical correlates and reasons for use.
Am J Psychiatry 1991.
2. Castaneda R, Galanter M, Lifshutz H, Franco H. Effects of
drugs of abuse on psychiatric symptoms among hospitalized
schizophrenics. Am J Drug Alcohol Abuse 1991; 17 (3).
3. LeDuc PA, Mittelman G. Schizophrenia and psychostimulant
abuse: A review and reanalysis of clinical evidence. Psychopharmacology
1995; 121.
4. Baigent M, Holme G, Hafner RJ. Self reports of the interaction
between substance abuse and schizophrenia. Aus NZJ
Psychiatry 1995.
5. Kovasznay B, i wsp. Substance use disorder and the early
course of illness in schizophrenia and affective psychosis.
Schizophr Bull 1997; 23 (2).
Adres: Dr Anna Sz³apa-Zalewska, Oddzia³ Psychosomatyki i Psychiatrii, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-602 Oświêcim
Miasto: TyHCy
Na forum od: 2004-02-11
Postów: 6793
Brzechwa ĸlamie. Szuwarek to zdrajca!
Moher factor: 13.04
crobar 2008-05-20 23:49
Wtorek, #3
Szkoda tych, którzy już poodpadali
Żal mi tych, którzy już poodpadali
Miasto: Michałowice
Na forum od: 2008-04-15
Postów: 552
Brzechwa ĸlamie. Szuwarek to zdrajca!
Moher factor: 9.11
druid.wilk 2008-05-21 15:13
Środa, #4
83.6.39.14
a ja rzu-cam tym
a to jak kałczuk
to czysta technika
i zero melanżu

Przyklej ten temat

SMS Wall

Dodaj sms