Warunki korzystania z serwisu clubbing.pl

wersja z dnia 2011-11-20

Regulamin portalu Clubbing.pl


Wstęp

 1. Właścicielem portalu portalu internetowego Clubbing.pl jest IT COMFORT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Moczydłowska 67G, KRS 0000354728, NIP 951-231-06-71, REGON 142405882.

 2. Warunkiem korzystania z wszelkich usług oferowanych w ramach portalu Clubbing.pl jest dokonanie rejestracji i założenie konta przez Użytkownika.

 3. Założenie konta uwarunkowane jest uprzednim zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacją jego treści. Zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania jego postanowień, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Aceptacja Regulaminu oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem, a właścicielem portalu umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

Definicje

 1. IT COMFORT -- IT COMFORT sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Moczydłowska 67G, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354728, NIP 951-231-06-71, REGON 142405882.

 2. Clubbing.pl – portal (zamiennie nazywany też serwisem) informacyjno-społecznościowy dostępny w Internecie, pod adresem: http://www.clubbing.pl oraz innymi adresami w domenie clubbing.pl.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie rejestracji korzysta z usług oferowanych w ramach portalu Clubbing.pl.

 4. Regulamin - niniejszy dokument określający między innymi: warunki korzystania z usług świadczonych w ramach portalu Clubbing.pl i związane z tym prawa i obowiązki Użytkowników i właściciela portalu Clubbing.pl, oraz sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.


Zasady korzystania z portalu

 1. Użytkownikiem portalu Clubbing.pl może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 2. Użytkownik podczas rejestracji potwierdza prawdziwość podanych danych. Podanie nieprawidłowych danych może skutkować usunięciem konta oraz zgłoszeniem sprawy do organów ścigania. IT COMFORT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wywołane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.

 3. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez IT COMFORT, oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z portalu Clubbing.pl, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu Clubbing.pl.

 4. Zakładanie więcej niż jednego konta w ramach portalu Clubbing.pl jest zabronione.

 5. Zabronione jest także używanie złośliwego oprogramowania, w tym: wirusów, botów, robaków oraz innych narzędzi i aplikacji, których działanie może zakłócić poprawne funkcjonowanie portalu, uniemożliwić korzystanie z portalu innym Użytkownikom lub stwarzać zagrożenie wystąpienia tego rodzaju zdarzeń.

 6. Warunkiem korzystania z usług oferowanych w ramach portalu Clubbing.pl jest posiadanie przez Użytkownika urządzeń zapewniających mu dostęp do Internetu, w szczególności poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Przeglądarka powinna posiadać włączoną opcję obsługi plików tekstowych „cookies”. Do korzystania z dodatkowych usług nie opisanych w niniejszym regulaminie mogą być wymagane inne urządzenia i oprogramowanie, jak np.: telefon komórkowy, tablet itp.

 7. Rejestracja w portalu oznacza zgodę dla IT COMFORT na swobodne kształtowanie treści oraz wyglądu portalu Clubbing.pl, w tym dodawanie i usuwanie treści, dostępnych funkcjonalności, reklam, okien, map, zakładek itd., itp.

 8. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin zobowowiązuje się do:

  1. korzystania z usług portalu w sposób zgodny z prawem oraz poszanowaniem uczuć i przekonań pozostałych użytkowników,

  2. powstrzymania się od korzystania z portalu Clubbing.pl w sposób uciążliwy bądź utrudniający korzystanie innym osobom, w szczególności działań polegających na usuwaniu, niszczeniu, bądź zmienianiu treści lub kont innych użytkowników,

  3. powstrzymania się od działań, naruszających prywatność innych Użytkowników, w tym polegających na: zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa,

  4. powstrzymania się od wszelkich innych działań na szkodę IT COMFORT i innych Użytkowników portalu,

  5. powstrzymania się od propagowania symboli, przekonań i organizacji, które uznawane są za nielegalne w myśl obowiązującego prawa,

  6. powstrzymania się od działań wykorzystujących luki i błędy w oprogramowaniu Clubbing.pl,

  7. przestrzegania praw autorskich i wszelkich praw wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 119 poz. 1117) oraz praw własności intelektualnej uregulowanych w aktach prawa polskiego oraz międzynarodowego, zarówno w stosunku do właściciela portalu Clubbing.pl, innych Użytkowników, jak i osób trzecich.

 9. Umieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści, w tym wpisów na forum, blogu, artykułów, zdjęć, skryptów, programów, materiałów audiowizualnych itp. dozwolone jest wyłącznie w sytuacji gdy posiada on wszelkie niezbędne prawa zezwalające na dokonanie tej publikacji.

 10. IT COMFORT nie odpowiada za zamieszczane przez Użytkowników treści i materiały.

Forum dyskusyjne, blog i galeria

 1. Aktywne korzystanie z forum, bloga i galerii, a więc zamieszczanie i publikacja treści i materiałów dozwolone jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji.

 2. Zabrania się publikacji materiałów objętych ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną cywilną i karną za wypowiadane poglądy oraz zamieszczane treści i materiały, w tym także ale nie tylko roszczenia podmiotów trzecich związane z naruszeniem dóbr osobistych i majątkowych, dokonanego w skutek publikacji.

 4. Zabrania się Użytkownikom formułowania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

 5. Zabrania się umieszczania w ramach forum, bloga i galerii przekazów mających na celu reklamowanie, promowanie działalności gospodarczej Użytkownika, bądź innych podmiotów bez zgody właściciela portalu.

 6. W famach forum dozwolone jest zamieszczanie w dziale “giełda” informacji na temat chęci zakupu, sprzedaży bądź wymiany przedmiotów jeśli nie stanowi to działalności gospodarczej Użytkownika. Zabronione jest przy tym umieszczanie informacji dotyczących towarów którymi obrót jest prawnie zabroniony. Clubbing.pl nie odpowiada w żaden sposób za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz nie jest stroną w rozstrzyganiu ewentualnych sporów wynikających z umów lub z transakcji pomiędzy Użytkownikami.

 7. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów stanowi podstawę do usunięcia wpisu, zablokowania konta lub przekazania sprawy do właściwych organów ścigania bez ostrzeżenia.

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest IT COMFORT, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez IT COMFORT w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

 3. Użytkownikowi w zakresie przetwarzanych przez IT COMFORT Danych Osobowych przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z postanowień art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 4. Użytkownik ma prawo aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym.

 5. IT COMFORT uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 6. IT COMFORT zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo udostępnionych w związku ze świadczonymi przez siebie Usługami w portalu Clubbing.pl danych.

 7. Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez portal Clubbing.pl zawierają w szczególności adres IP, dzięki któremu można ustalić źródło połączenia z siecią Internet Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane przez IT COMFORT. w celach technicznych, związanych z prowadzeniem i administracją serwerami oraz mogą być wykorzystywane w celach statystycznych umożliwiających odpowiednie profilownaie i kształtowanie zawartości serwisu.

 8. IT COMFORT oświadcza, iż informacje zawarte w logach systemowych w sytuacji stwierdzenia, naruszenia prawa, w szczególności próby pokonania zabezpieczeń portalu lub poszczególnych Kont Użytkowników lub działań uniemożliwiających korzystanie z portalu, mogą być udostępniane instytucjom i firmom powołanym do przeciwdziałania powyższym praktykom.

 9. Portal Clubbing.pl stosuje tzw. „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań, jak również do zbierania informacji statystycznych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia mechanizmu „cookies” w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować utrudnienia bądź uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych w ramach portalu Clubbing.pl, za co IT COMFORT nie ponosi odpowiedzialności.

Prawa autorskie

 1. Umieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści, w tym wpisów na forum, blogu, artykułów, zdjęć, skryptów programów, materiałów audiowizualnych itp. dozwolone jest wyłacznie w sytuacji gdy posiada on wszelkie niezbędne prawa zezwalające na dokonanie publikacji.

 2. Zabrania się publikacji materiałów objętych ochroną przewidzianą w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną cywilną i karną za zamieszczane treści i materiały, w tym także ale nie tylko roszczenia podmiotów trzecich związane z naruszeniem dóbr osobistych i majątkowych, dokonanego w skutek publikacji.

 4. Użytkownik dokonując publikcji w ramach portalu Clubbing.pl:

  1. oświadcza iż posiada wszelkie uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do dysponowania zamieszczanymi treściami,

  2. wyraża zgodę na ich oznaczanie w celu wykazania ich pochodzenia, w szczególności na naniesienie na zdjęcia ramki zawierającej nazwę portalu Clubbing.pl,

  3. udziela IT COMFORT na czas nieokreślony nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie jej dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz ich publikacji we wszelkich dostępnych mediach, w szczególności w Internecie, prasie, książkach, radio i telewizji.

  4. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie roszczeń do właściciela portalu Clubbing.pl, w sprawie naruszania praw do opublikowanych przez Użytkownika materiałów, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, zwalniające IT COMFORT z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także zwrotu na pierwsze żądanie, wszelkich poniesionych przez IT COMFORT wydatków związanych z postępowaniem sądowym.

  5. IT COMFORT zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji Użytkownika w przypadku wątpliwości co do legalności ich pochodzenia.

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w działaniu płatnych usług portalu Clubbing.pl wykupionych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Użytkownik, uprawniony jest do złożenia reklamacji poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.Clubbing.pl/v10/kontakt podając w polu temat “Reklamacja”.

 2. Użytkownik zgłaszający reklamację obowiązany jest opisać objawy wskazujące na zaistnienie zakłóceń, datę ich wystąpienia lub zauważenia oraz dane kontaktowe, informacje te są niezbędne do zdiagnozowania i rozpatrzenia reklamacji.

 3. Przed zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie oraz na stronie z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, tzw.: FAQ, pod adresem: http://www.clubbing.pl/v10/faq.

 4. IT COMFORT rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, przy czym zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa, jak również niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych w FAQ lub bezpośredniej korespondencji.

 5. IT COMFORT nie rozpoznaje reklamacji pochodzących od osób nie będących Użytkownikami portalu, jak również reklamacji dotyczących usług świadczonych przez podmioty trzecie z wykorzystaniem funkcjonalności portalu Clubbing.pl.

 6. W celu usunięcia zakłóceń lub usterek wpływających na poprawność korzystania z portalu Clubbing.pl a także oferowanych usług IT COMFORT jest upoważnione do ingerencji technicznej w Konto Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu względem IT COMFORT żadne roszczenia majątkowe i niemajątkowe.

Rozwiązanie umowy i blokowanie kont

 1. Ze względu na zachowanie spójności struktury danych portalu nie jest możliwe skasowanie Konta, które zostało założone. Możliwa jest jedynie jego blokada oraz usunięcie podanych danych osobowych.

 2. IT COMFORT uprawniona jest do zablokowania Konta Użytkownika, jeśli uzna jego działania za szkodliwe dla funkcjonowania portalu Clubbing.pl a także innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, wpływające negatywnie na wizerunek lub dobre imię portalu i innych osób. W szczególności IT COMFORT uprawniona jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem w sytuacji:

  1. zamieszczania przez Użytkownika treści naruszających dobre obyczaje,  w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub nękania innych osób, itp.

  2. tzw. spammowania czyli wielokrotnego zamieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z regulaminem,

  3. szykanowania przez Użytkownika dobrego imienia innych osób,

  4. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników oraz osób trzecich lub właściciela portalu Clubbing.pl,

  5. umieszczenia w Portalu treści lub materiałów mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu,

  6. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych Osobowych lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;

  7. podejmowania przez Użytkownika innych działań mających charakter naruszenia prawa.

 3. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

 4. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika odbywa się poprzez zablokowanie Konta Użytkownika.

 5. Użytkownik, rozwiązując umowę oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości fakt, że raz zablokowane konto nie może zostać odblokowane i zrzeka się wobec IT COMFORT jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

 6. Po zablokowaniu Konta, IT COMFORT będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu:

  1. rozliczenia usług;

  2. zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;

  3. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

 7. IT COMFORT zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji Użytkownika, którego Konto zostało zablokowane.

Zastrzeżenia

 1. IT COMFORT nie odpowiada za zamieszczane przez Użytkowników treści, w szczególności za ich zgodność ze stanem faktycznym. Dotyczy to publikacji w ramach serwisu oraz informacji na temat Użytkownika, w szczególności jego danych osobowych lub kontaktowych.

 2. IT COMFORT nie ponosi odpowiedzialności za teści zawarte na stronach, do który prowadzą odnośniki (linki) zawarte na stronach Clubbing.pl, zarówno zamieszczone przez administratorów portalu jak i Użytkowników. Co do zasady IT COMFORT nie ma wpływu na zawarte w nich treści.

 3. IT COMFORT nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń publikowanych na łamach serwisu Clubbing.pl.

 4. IT COMFORT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w funkcjonalności portalu Clubbing.pl wedle własnego uznania. W szczególności dodawania i usuwania funkcjonalności, treści, zmiany tematyki a także zaprzestania działalności serwisu, jego odsprzedaży lub przekazania po uprzednim poinformowaniu Użytkowników z 30-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownikowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do zablokowania konta i odstąpienia umowy.

 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z portalu Clubbing.pl bez uprzedniej pisemnej zgody IT COMFORT, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

 6. IT COMFORT nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu   Clubbing.pl spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użwytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkowników, jak również za okresową niedostępność usług świadczonych w ramach portalu CLUBBING.PL, spowodowaną koniecznością dokonywania zmian i modyfikacji w sprzęcie i oprogramowaniu portalu.

Postanowienia końcowe

 1. IT COMFORT jest uprawniona do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi, bez konieczności uzasadniania ich Użytkownikom, z zastrzeżeniem, że o zmianie Regulaminu IT COMFORT informuje Użytkowników poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu na portalu. Użytkownikom, którzy nie zaakceptują zmian w regulaminie przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług. Brak informacji o rezygnacji z usług w terminie 21 dni od publikacji regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.

 2. Niniejszy regulamin został zaktualizowany i wchodzi w życie z dniem pierwszym grudnia 2011 roku